Actueel

Categorieën

Terug
jun 13, 2017 |
Diversen,  |
secretariaat

Communiqué onderzoek onderwijshuisvesting Terschuur/Zwartebroek

Eind 2016 heeft de gemeente Barneveld het besluit genomen een nieuw schoolgebouw te realiseren voor de basisscholen De Zaaier en Het Anker in Terschuur en Zwartebroek. Het gemeentebesluit houdt in dat beide scholen worden gehuisvest in één nieuw gebouw. De precieze locatie is nog onbekend.

De bestuurders van de stichtingen waar beide scholen onder vallen, Stichting Hervormde Scholen De Drieslag en Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei, hebben samen besloten een onderzoek uit te laten voeren. De vraag die men beantwoord wil hebben is in hoeverre het wenselijk is dat beide scholen – als twee scholen afzonderlijk – samengaan in één gebouw en of er draagvlak bestaat in de gemeenschap om eventueel te komen tot nauwere samenwerking van beide scholen of een scholenfusie.

Aan Verus, Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs, is gevraagd het onderzoek uit te voeren. De uitvoering vindt plaats in de periode van mei tot en met juli 2017. De bestuurders verwachten dit jaar nog een uitspraak te kunnen doen hoe het nieuwe schoolgebouw kan worden betrokken: als scholen afzonderlijk of als één nieuwe school voor de kinderen in Zwartebroek en Terschuur.

Onder de doelgroepen bevinden zich de ouders en kinderen van de scholen, waaronder ook de potentiele ouders. Verder worden de medezeggenschapsraden, directeuren, besturen en toezichthouders van de scholen bevraagd en worden kerkbesturen en de wethouder van de dorpskernen Zwartebroek en Terschuur betrokken. In de gesprekken komen nadrukkelijk thema’s aan de orde op het gebied van onderwijs, zoals pedagogisch klimaat en onderwijsconcepten, en identiteit en grondslag van waaruit beide scholen werken.

Graag doen beide schoolbesturen een oproep aan ouders die dat willen zich aan te melden om deel uit te maken van het onderzoek. Geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor melden bij de schooldirecteur van de school van hun kind.