Actueel

Categorieën

Terug
nov 12, 2018 |
Diversen,  |
secretariaat

A28/A1 De ontwerp besluiten liggen ter inzage t/m 14 november

Via dit nieuwsbericht houdt Rijkswaterstaat u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het project A28/A1 knooppunt Hoevelaken. Uitgebreide informatie over het project vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/hoevelaken.

Ontwerpbesluiten ter inzage vanaf 4 oktober
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 21 september jongstleden het Ontwerptracébesluit (OTB) en Ontwerpsaneringsbesluit (OSB) A28/A1 Knooppunt Hoevelaken vastgesteld. Van donderdag 4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018 mag iedereen die dat wil formeel op alle documenten reageren door een zienswijze in te dienen.

Waar kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbesluiten inclusief alle bijlagen zijn vanaf donderdag 4 oktober digitaal te bekijken op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken. Van 4 oktober tot en met 14 november kunt u tijdens kantooruren de stukken ook op papier bekijken op de volgende locaties:

  • Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 in Utrecht
  • Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht
  • Provinciehuis Gelderland, Markt 11 in Arnhem
  • Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 in Amersfoort
  • Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27 in Nijkerk
  • Gemeentehuis Leusden, 't Erf 1 in Leusden
  • Gemeentehuis Barneveld, Raadhuisplein 2 in Barneveld
  • Gemeentehuis Bunschoten, Stadsspui 1 in Bunschoten-Spakenburg
  • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn

Wij helpen u op weg
Procedure, lucht, geluid en natuur zijn vier belangrijke thema's in het OTB/MER en OSB. Over deze thema's hebben wij korte animaties gemaakt. In enkele minuten per thema krijgt u de belangrijkste informatie die u helpt bij het lezen en begrijpen van het OTB/MER en OSB. Alle animaties vindt u vanaf 4 oktober op www.rijkswaterstaat.nl/hoevelaken. Vanaf 4 oktober vindt u de hoofdlijnen van het project en de effecten daarvan op de nieuwe projectwebsite www.knooppunt-hoevelaken.nl. Op dit externe platform krijgt u alle informatie duidelijk en interactief gepresenteerd vanuit de directe omgeving van het project; geïllustreerd met beelden van de huidige situatie en impressies van de toekomstige situatie. Tip: bekijk de animaties en de projectwebsite voordat u onze informatiebijeenkomsten bezoekt. Dan bent u extra goed voorbereid!

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren vanaf donderdag 4 oktober tot en met woensdag 14 november 2018 bij de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij stellen het op prijs als u in uw zienswijze aangeeft op welk deel van de plannen (ontwerptracébesluit, milieueffectrapport of ontwerpsaneringsbesluit) u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. Zodra uw zienswijze is ontvangen krijgt u altijd een ontvangstbevestiging. Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het formulier op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken. U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken bij de directie Participatie. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren op telefoonnummer 070 456 89 99 of tijdens een van de informatiebijeenkomsten. Bij iedere bijeenkomst zijn notulisten aanwezig die uw zienswijze kunnen registreren. Stuur uw voldoende gefrankeerde brief naar onderstaand adres:

Directie Participatie
Zienswijzen A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

Wat gebeurt er daarna?
De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. De reactie op de zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Antwoord. Deze nota wordt te zijner tijd, tegelijk met het tracébesluit en saneringsbesluit, ook zes weken ter inzage gelegd. Alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen het OTB of het OSB of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het OTB of het OSB kunnen straks - bij de Raad van State - in beroep gaan tegen het besluit.

Meer informatie over de zienswijzeprocedure
Wilt u meer weten over de zienswijzeprocedure? Kijk op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken of bel de directie Participatie op telefoonnummer 070 456 89 99.